borucki

the beginning

individual exhibition

16.12.2016 – 28.12.2016

Schody Gallery

Nowy Świat 39, Warsaw, PolandWhat and when you can call an art?

At which point the artist begins to be an artist?

What and how to create to deserve this titre?

“The Beginning” exhibition is intended to present those explorations at the turn of my life, revealing at the same time my creative struggles from the earliest attempts of self-expression.

Presentation of early childhood work accompanying the exhibition not only reveals the independent development and understanding of the world but reveals my sensitivity and emotional biography. It becomes intimate confession and a short visual story about my life and creations in the fullest of their range.

Is in the era of minimalist abstraction depicting simple compositions of shapes and lines, children’s scribbles can not to be called a work of art?

Where is the title “beginning” of the artistic personality and creative maturity of the author?

Convince and judge it yourself. Exposition allows you to delve into the farthest corners of my mind and mentality. Discovers the another stages of activity crowned with the first oil paintings, which are at the same time the beginning of my relationship with painting and the announcement of further activity in the art world. The exhibition is also an opportunity to get acquainted with my new, unpublished work.

“The Beginning” which is also the title of my first oil on canvas, is my first exhibition in an art gallery.Co i kiedy można nazwać sztuką?

W którym momencie artysta zaczyna być artystą?

Co i w jaki sposób należy stworzyć żeby zasłużyć na to miano?

Wystawa „Początek” ma przedstawiać te poszukiwania na przełomie mojego życia, odkrywając jednocześnie moje twórcze zmagania od najwcześniejszych prób autoekspresji.

Prezentacja prac wczesnego dzieciństwa towarzysząca ekspozycji nie tylko ujawnia samodzielny rozwój umiejętności i pojmowania świata ale odsłania moją wrażliwość i emocjonalną biografię. Staje się intymnym zwierzeniem oraz krótkim wizualnym opowiadaniem o moim życiu i twórczości w najpełniejszym ich zakresie.

Czy w dobie minimalistycznych abstrakcji przedstawiających proste kompozycje kształtów i linii, nie można nazwać dziełem sztuki dziecięcych bazgrołów?

Gdzie znajduje się tytułowy początek artystycznej osobowości i twórczej dojrzałości autora?

Przekonajcie się i oceńcie sami. Ekspozycja pozwala na zagłębienie się w najdalsze zakątki mojego umysłu i mentalności. Odkrywa kolejne etapy działalności zwieńczonej pierwszymi obrazami olejnymi, które stanowią jednocześnie początek mojej relacji z malarstwem i zapowiedź dalszej aktywności w świecie sztuki.

Wystawa jest zarazem okazją do zapoznania się z moimi nowymi, niepublikowanymi pracami.

„Początek” będący również tytułem pierwszego oleju na płótnie, jest moją pierwszą autorską wystawą w galerii sztuki.

language